More Story

ใครแอบปลื้มผู้ชายที่ลักษณะเป็นผู้นำ เก่งกีฬา เก่งเรียน เก่งดนตรี

เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักผู้ชายที่มีลักษณะดังกล่าวแน่นอน...