More Story

No เฉย ๆ อาจจะแปลว่า "ไม่" แต่ถ้า No xxxx เหล่านี้ล่ะ (แปลถูกเปล่า?)

ท่องกันมาตั้งแต่เด็ก No แปลว่า "ไม่" ส่วน Yes ก็แปลว่า...